รายงานตัวชี้วัด "สัดส่วนผลิตพลังงานขั้นต้น (2554-2565)"